सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७५ माघ देखि २०७५ चैत्र मसान्त सम्म

Published On:

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, को दफा ५(३)  सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण सूचना सार्वजनिक गरिएको अवधि :– २०७५ माघ देखि २०७५ चैत्र मसान्त सम्म ।

Download