Nepal Flag

नेपाल ट्रष्टको कार्यालय

कमलादी, काठमाडौँ

गते

ट्रष्टको कार्यक्षेत्र

नेपाल ट्रष्टलाई एक अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाको रुपमा कानूनी वैद्यता प्रदान गरिएको छ । कानूनले ट्रष्टका कार्यहरु सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न छुट्टै सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालक समितिबाट नै ट्रष्टका सबै कार्यहरु सम्पादन हुनेछ र मूलतः नेपाल ट्रष्टको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छ ।

  • ट्रष्टको सम्पत्तिको समुचित व्यवस्थापन गरी यसको संभार र संरक्षण गर्ने।
  • राजा वीरेन्द्र, रानी ऐर्श्वर्य र निजहरुको परिवारको कानून बमोजिम ट्रष्टलाई प्राप्त हुनु पर्ने सम्पत्ति नेपाल भित्र वा नेपाल बाहिर खोज तलास गर्ने र त्यसको वास्तविक स्थिति पत्ता लगाई यथार्थ विवरण सहितको अभिलेख राख्ने ।
  • ट्रष्टको स्वामित्वमा आउनु पर्ने सम्पत्ति ट्रष्टको नाममा नामसारी दाखेल खारेज गर्राई ट्रष्टको हक संरक्षण गर्ने ।
  • ट्रष्टको सम्पत्ति कानून बमोजिम राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने ।
  • ट्रष्टको सम्पत्ति कानून बमोजिम आय आर्जन हुने कार्यमा लगानी गर्ने वा गराउने ।
  • तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने वा गराउने ।